در این مرکز به بهبود رشد جسمانی و روانی کودک و نوجوان اهمیت داده میشود. اثرات توانمندسازی در نیرومندی جسمانی به انعطاف پذیری، آرامش ذهنی ، رهایی از اضطراب و فشار روانی ، و بهبود عملکرد مغز منجر می شود. مهارت های حرکتی به فرزند ما  کمک می کند تا ذهن خویش را بر انجام تکالیف متمرکز کند.
در خلال دوره های آموزش و عملی و کارگاهی در کلینیک روانشناسی رشد کودک و نوجوان ، به فرد کمک می شود تا در انجام فعالیت های تحصیلی ، یادگیری ، حرکت ، و حتی در سبک زندگی اش توانمندتر شود.