ثبت نام کارگاه های تخصصی و عمومی

بیش از ۴۰ عنوان کارگاه تخصصی و عمومی مختص دانشجویان و عموم مردم  در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا برگزار می شود

جهت اطلاعات بیشتر به بخش خدمات پژوهشی مراجعه شود