برنامه زمانبندی موضوعات روان شناسی رشد پیشرفته ( دوره دکتری روان شناسی سلامت) واحد کیش

سرفصل دروس و برنامه زمانبندی موضوعات  روان شناسی رشد پیشرفته  ( دوره دکتری روان شناسی سلامت) به شرح زیر اعلام می شود.

لازم به ذکر است هر دانشجو حداکثر  ۴۵ دقیقه زمان برای ارایه دارند

موضوع بر حسب فصول تاریخ ساعت ارایه دهنده
رشد شناختی ۲۴/۱/۹۶ ساعت اول خانم دکتر کرم پور خانم مومن پور
نظریه ذهن ۲۴/۱/۹۶ ساعت اول خانم دکتر کرم پور
رشد شناخت و فرهنگ ۲۴/۱/۹۶ ساعت اول خانم دکتر کرم پور
شخصیت و خلق

ادراک خود

۲۴/۱/۹۶ ساعت دوم خانم دکتر کرم پور خانم فتحعلی خانی
رشد اخلاق

و خاستگاه رشد اخلاق

۰۷/۲/۹۶ ساعت اول خانم دکتر کرم پور خانم واشقانی
رشد معنوی ۰۷/۲/۹۶ ساعت اول خانم دکتر کرم پور آقای مولوی
رشد جنسی

رشد جنسی و اجتماعی شناختی

۰۷/۲/۹۶ ساعت دوم خانم دکتر کرم پور خانم امیری
سایکوپاتولوژی رشد ۴/۳/۹۶ ساعت اول خانم دکتر کرم پور خانم جهانگیر راد
رشد حرکتی ۴/۳/۹۶ ساعت دوم خانم دکتر کرم پور خانم بنی اسدی
توجه / ادراک / حافظه ۱۸/۳/۹۶ ساعت اول خانم دکتر کرم پور آقای مظفری
خود تنظیمی و رشد ۱۸/۳/۹۶ ساعت دوم خانم دکتر کرم پور خانم اسانی

 

دانلود رایگان منابع درس رشد پیشرفته دانشجویان دکتری خانم دکتر کرم پور

دانشجویان محترم دکتری می توانند منابع مرجع کلاس درس روان شناسی رشد پیشرفته خانم دکتر کرم پور   را از لینک زیر بطور رایگان دانلود کنند

 

Developmental vol. 1

Developmental vol. 2

Developmental vol. 3

 

دانلود رایگان منابع دروس استرس و رشد دکتر کرم پور

دانشجویان محترم دکتری می توانند منابع مرجع کلاس درس استرس  را از لینک زیر بطور رایگان دانلود کنند

 

Stress and Your Health (2015)