“متخصصین همکار”

“دکتر راحله کرم پور (PhD)”
روان شناس بالینی -رشدکودک ونوجوان
فارغ التحصیل انستیتو روان شناسی ویگوتسکی ، مسکو
عضو و دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران
مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی در دانشگاه

“دکتر سعید ملیحی الذاکرینی ”
دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (ریاست مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا)
روان شناس سلامت گرایش تخصصی شخصیت و نوروپسیکولوژی
دارای پروانه تخصصی و عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی در تهران، کرج ، کیش ، گرگان
عضو تمام وقت هیئت علمی

“دکتر افشین طیبی”
متخصص روانپزشکی و دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
مدیر بخش روان پزشکی کلینیک
استاد برجسته دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

” دکتر صادق تقی لو (PhD)”
دکتری تخصصی  روانشناسی و روانسنجی و عضو تمام وقت و رسمی هیئت علمی دانشگاه
و مدرس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی

“دکتر جاوید پیمانی ”
دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی
متخصص درمان های نوروفیدبک و روش های توانمندسازی مغزی 
عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی در دانشگاه

“موسیقی درمانی”

خدمات موسیقی درمانی کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“بازی درمانی ”

خدمات بازی  درمانی کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“توانمندسازی زبان و گفتار”

خدمات توانمندسازی زبان و گفتار و روانشناسی مشکلات زبان و گفتار  کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر جاوید پیمانی متخصص علوم اعصاب شناختی و دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی”

خدمات ارزیابی و سنجش هوش و کارکردهای شناختی در  کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“بهبود مهارت های حرکتی”

خدمات بهبود مهارت های حرکتی در  کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“درمان مشکلات یادگیری ، خواندن و ریاضیات”

درمان مشکلات یادگیری ، خواندن و ریاضیات در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“مسئول پذیرش”
روشنک تقوایی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
مسوول پذیرش بخش کودک و نوجوان مرکز سیمیا