“خدمات پژوهشی مرکز”
مرکز روانشناسی و مشاوره سیمیا با استعانت از استادان متخصص در حوزه های مختلف روان شناسی ، بویژه  روش تحقیق و سنجش و اندازه گیری اقدام به ارایه خدمات مشاوره پژوهشی ، طراحی و اجرای خدمات مختلف پژوهشی  کرده است نظیر:
طرح های پژوهشی در سطوح رساله های کارشناسی ارشد و دکتری 
کارگاه های عمومی و تخصصی روان شناسی
طراحی و برگزاری همایش های روان شناسی
تدوین و انتشار مقاله های علمی در حیطه های مختلف روان شناسی