[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=accs title=”” items=1][item open=1 type=accs title=”خدمات پژوهشی مرکز”]

مرکز روانشناسی و مشاوره سیمیا با استعانت از استادان متخصص در حوزه های مختلف روان شناسی ، بویژه  روش تحقیق و سنجش و اندازه گیری اقدام به ارایه خدمات مشاوره پژوهشی ، طراحی و اجرای خدمات مختلف پژوهشی  کرده است نظیر:

طرح های پژوهشی در سطوح رساله های کارشناسی ارشد و دکتری 

کارگاه های عمومی و تخصصی روان شناسی

طراحی و برگزاری همایش های روان شناسی

تدوین و انتشار مقاله های علمی در حیطه های مختلف روان شناسی

[/item][/cws-widget][/col][/cws-row]