بخش روان شناسی کودک و نوجوان مرکز روانشناسی و مشاوره سیمیا با استعانت از استادان متخصص در حوزه های مختلف روان شناسی ، بویژه روش تحقیق و سنجش و اندازه گیری اقدام به طراحی و اجرای طرح های پژوهشی متعددی در حیطه روان شناسی رشد کودک و نوجوان نموده است.
همچنین این مرکز; ، خدمات مشاوره و هدایت گام به گام رساله های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین ورود داده و تحلیل آماری داده ها را انجام می دهد.
حضور دانشجو در هریک از مراحل مشاوره الزامی است و مرکز از پذیرش طرح ها و یا رساله ی آماده و نوشته شده معذور است.