[cws-row cols=1][col span=12][cws-widget type=text title=””]

بخش روان شناسی کودک و نوجوان مرکز روانشناسی و مشاوره سیمیا با استعانت از استادان متخصص در حوزه های مختلف روان شناسی ، بویژه  روش تحقیق و سنجش و اندازه گیری اقدام به طراحی و اجرای طرح های پژوهشی متعددی در حیطه روان شناسی رشد کودک و نوجوان نموده است.

همچنین این مرکز  ، خدمات مشاوره و هدایت گام به گام (از فصل یک تا فصل پنج) رساله های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین ورود داده و تحلیل آماری داده ها را  انجام می دهد.

حضور دانشجو در هریک از مراحل مشاوره الزامی است و مرکز از پذیرش طرح ها و یا رساله ی آماده و نوشته شده معذور است.

[/cws-widget][/col][/cws-row]