کلینیک رشد کودک و نوجوان سیمیا روش ها و راهبردهای عملی جهت تسهیل و تسریع  پرورش ابعاد مختلف رشد کودکان از لحاظ عاطفی، حسی، حرکتی و شناختی را به والدین و متولیان رشد کودکان ارایه می کند.