هر کودک ، بی مانند و بی همتا است . ممکن است که گاه کودک ما از نظر عاطفی – هیجانی یا رفتاری مشکلاتی پیدا کند که زندگی خویش و خانواده را بهم ریزد. از طرفی بازی  برای رشد جسمانی ، عاطفی ، هوشی ، زبان و خلاقیت کودک ضروری است .

کلینک روانشناسی کودک و نوجوان سیمیا می کوشد از طریق بازی درمانی به کودکان کمک  کند تا افکار ، احساسات و رفتارهایی را که علت تشویش آنان است درک کنند.  بازی درمانی به شیوه های مختلفی به مشکلات رفتاری، ، هیجانی – عاطفی و اجتماعی کودکان کمک می کند که عبارتند از:

تسریع و اثر بخشی روند درمان مشکلات رفتاری و هیجانی از طریق بازی

ابراز احساسات از طریق بازی

خلق افکار و دیدگاه های جدید و رشد تفکر خلاق از طریق بازی

ارتقای سلامت کودک و بهبود مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله از طریق بازی

شناخت ریشه و علل مشکلات و بهبود ارتباط با دیگران بهنگام بازی

بهبود فنون یادگیری ، تفکر و رفتار کردن از طریق بازی