همکاری های بین المللی مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا و دکتر سعید ملیحی الذاکرینی مؤسس و مدیر مرکز .