هدف ما در این بخش ارائه فعالیت‌های درمانی معطوف به عملکرد است که هدف آن‌ها، تقویت یا تثبیت مجدد الگوهای رفتاری پیشین و نیز تثبیت الگوهای رفتاری جدید، برای انجام فعالیت یا ارائه مکانیسم‌های شناختی جهت جبران عملکردهای آسیب دیده مغزی – رفتاری است تا با ایجاد تغییراتی در محیط، عادات و روش انجام کارها و نیز راهکارهای اجرایی، محدودیت‌های فرد کنار گذاشته شوند.همچنین با کمک ابزارهای رایانه محور و بازی های شناختی با نقاط ضعف و قوت مغز فرد بطور جامع آشنا شده و به تقویت کارکرد مغز می پردازیم. در واقع مغز در این روش‌ها کاملاً نقش فعال را دارد و به سمت خود تنظیمی هدایت می‌شود.

در این بخش از کلینیک مجموعه‌ای از تمرین‌ها، بازی‌ها و فعالیت ها وراهکارهای عملی در زمینه تقویت حافظه، مهارت‌های اجرایی، آگاهی، بینش و سازگاری هیجانی استفاده می شود

حیطه های اصلی تشخیص و درمان در این بخش شامل

اطلاعات عمومی ، حافظه ،  توجه، مهارت‌های اجرایی، گفتاری و ادراکی ،  خستگی، تغییرات هیجانی و رفتاری ، – آگاهی، بینش و سازگاری ، بازتوانی شناختی ، تفکر ،  مهارت‌های ادراکی و دیداری- فضایی ، سازگاری و مقابله و  پذیرش و رشد می باشد